Regulamin Bonów Podarunkowych Centrum Ogrodniczego Perystyl

Regulamin Bonów Podarunkowych

Centrum Ogrodnicze PERYSTYL Przemysław Mazur w Tarnowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Przemysława Mazura, działającego pod firmą PERYSTYL Przemysław Mazur, z siedzibą pod adresem Al. M B Fatimskiej 27, 33-100 Tarnów, NIP 8733203594, REGON 366146349, adres e-mail: perystyl@gmail.com (dalej: Właściciel/Sprzedawca).
 2. Zapisy niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu Sklepu ogrodspa.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego ogrodspa.pl.
 4. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 • BON PODARUNKOWY – jest to bon towarowy na podstawie którego jego okaziciel może dokonać zakupu Produktów w Sklepie stacjonarnym. Bon Podarunkowy, w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, posiada indywidualne oznaczenie:
  • indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
  • wartość Bonu Podarunkowego, wyrażoną w złotych;
  • logo Sprzedającego.

ZAWARCIE UMOWY O BON PODARUNKOWY I JEGO DORĘCZENIE

 1. Zawarcie umowy o Bon Podarunkowy odbywa się w sklepie stacjonarnym Centrum Ogrodnicze PERYSTYL przy ul. Lwowskiej 215; 33-100 Tarnów zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego perystyl.pl.
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny.
 3. Po uiszczeniu Ceny Sprzedawca przygotowuje Bon Podarunkowy, który jest indywidualnie wystawiany do każdego zakupu.
 4. Dostawa Bonu Podarunkowego jest nieodpłatna, odbiór Bonu można dokonać w sklepie stacjonarnym Centrum Ogrodnicze PERYSTYL przy ul. Lwowskiej 215; 33-100 Tarnów.

WYKORZYSTANIE BONU PODARUNKOWEGO

 1. Bon Podarunkowy może być wykorzystany przez każdą osobę, która legalnie otrzymała bon (kupiła go lub otrzymała w prezencie).
 2. W celu wykorzystania Bonu Podarunkowego, po dodaniu Produktów do Koszyka, należy przedstawić kasjerowi/sprzedawcy Bon Podarunkowy.
 3. Wartość Zamówienia zostanie zmniejszona o wartość Bonu Podarunkowego.
 4. W przypadku gdy wartość Zamówienia przekroczy wartość Bonu Podarunkowego, Klient zobowiązany będzie do dopłacenia powstałej różnicy w celu uregulowania pełnej wartości Ceny za Zamówienie.
 5. Podczas składania Zamówienia Bon musi być wykorzystany w całości. Nie ma możliwości wykorzystania pozostałych środków, które nie zostały wykorzystane przy pierwszej transakcji.
 6. Bon Podarunkowy może być wykorzystany jedynie w celu zakupu Produktów w Sklepie Internetowym oraz nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. W związku z okresową dostępnością części naszych Produktów sugerujemy wykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie roku od daty jego zakupu.
 8. Po upływie ww. okresu, Bon Podarunkowy wygaśnie. Jeśli nie zostanie w pełni wykorzystany, jego posiadacz będzie mógł go ponownie aktywować w celu wykorzystania pozostałych na nim środków.
 9. Ponowna aktywacja możliwa jest w terminie trzech miesięcy od wygaśnięcia Bonu Podarunkowego.
 10. W celu ponownej aktywacji Bonu Podarunkowego należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową (email: perystyl@gmail.com; w nagłówku: Akrywacja Bonu Podarunkowego Nr…).
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie Bonu Podarunkowego osobom nieuprawnionym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje oraz odstąpienie od umowy rozpoznawane są zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu Sklepu Internetowego ogrodSPA.pl.
 2. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.
 3. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Właściciel będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego.
 5. W razie jakichkolwiek pytań – napisz do nas!

Zespół Centrum Ogrodniczego PERYSTYL w Tarnowie

Podobne wpisy