Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego – www.ogrodspa.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i
  sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.ogrodspa.pl. Sklep
  prowadzi Przemysław Mazur, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEMYSŁAW
  MAZUR PERYSTYL, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. al. Matki
  Bożej Fatimskiej 27, 33 – 100 Tarnów, NIP 8733203594, REGON 121019684, zwany dalej
  Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a. adres poczty elektronicznej: sklep@ogrodnictwotarnow.pl;
  b. pod numerem telefonu: +48 662 258 299;
  c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ogrodspa.pl,
  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
  wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
  wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na
  możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego
  oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By
  uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki
  techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i
  zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
  pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
  prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą
  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
  Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w
  Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego
  Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy
  każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
  U. 2014, Nr 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
  technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
  28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub
  nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
  zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
  inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
  Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz
  dla Sprzedawcy,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego
  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a
  także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych
  Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
  udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi
  polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas
  nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta
  lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do
  Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego
  formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas
  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
  warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w
  Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi
  inaczej.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
  uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z
  wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z
  zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w
  rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie
  wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie
  internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w
  formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących
  przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na
  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie
  przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu
  oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez
  przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach
  wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  a. podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości elektronicznej
  kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na
  stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności
  podanych na stronie internetowej Sklepu,
  c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko,
  miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej,
  podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości
  Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z
  informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty
  za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu
  Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi
  potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w
  odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę)
  wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient:
  akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje
  treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je
  na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest
  realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. transport własny Sprzedawcy;
  c. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie
  Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości
  opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII
  ppkt. 2.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
  Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
  podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
  Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
  potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie
  po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu
  Zamówienia);
  b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego
  Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana
  niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
  Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego
  Sprzedawcy);
  c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym
  przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu
  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu
  Zamówienia);
  d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz
  po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
  dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
  skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on
  zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta
  w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim
  bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od
  Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez
  złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
  udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w
  przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta
  prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
  nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
  upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
  wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu
  zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w
  zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
  została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
  nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
  którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
  celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza
  Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
  prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
  dodatkowych usług lub Towarów;
  i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
  albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków
  lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
  z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
  w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po
  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za
  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
  zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot
  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy
  zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje
  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
  chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie
  się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
  płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
  przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się
  ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na
  zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów
  będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PRZEMYSŁAW MAZUR
  PERYSTYL , ul. Lwowska 215, 33 – 100 Tarnów, na adres poczty
  elektronicznej: reklamacje@ogrodspa.pl, numer telefonu +48 662 258 299.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar,
  jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub
  przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
  niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
  otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i
  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PRZEMYSŁAW MAZUR
  PERYSTYL , ul. Lwowska 215, 33 – 100 Tarnów, na adres poczty
  elektronicznej: reklamacje@ogrodspa.pl, numer telefonu +48 662 258 299.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
  opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby
  to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
  rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
  uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
  Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji
  oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na
  stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie
Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu
  Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
  Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez
  informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.